ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Раздел I
Предмет
Настоящата политика за поверителност се прилага спрямо отношенията между „Луксозни подаръци“ ЕООД с ЕИК 204863935, като администратор на лични данни /наричано по-долу за краткост още „дружеството“ или „администратора“/ и лицата, субекти на лични данни, с които дружеството влиза в правоотношения при упражняване на дейността си.
Раздел II
Данни за администратора
Фирма: Луксозни подаръци
ЕИК: 204863935
Седалище и адрес на управление: област София, Столична община, гр. София, район Слатина, п.к. 1113, ул. "Николай Коперник" № 21, вх. В, ет. 1
Представител: Йорданка Стоянова Иванова
Телефон: +359 895 591 188
Адрес на електронна поща: office@luxurygifts.bg
Интернет-страница: www.luxurygifts.bg
Допълнителна възможност за осъществяване на контакт е налична на секция „Контакти” на посочената интернет-страница, където може да бъде попълнена и онлайн форма за контакт:
Длъжностно лице по защита на личните данни:
Имена: Мариела Иванова Симеонова
Телефон: +359 877 518 436
E-mail: dpo@association-bcc.com
Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg
Раздел III
Понятия
„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
„Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.
„Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.
Раздел IV
Основания за обработка на лични данни
„Луксозни подаръци“ ЕООД обработва лични данни на следните основания:
- изричното съгласие на субекта винаги, когато такова е дадено. За изрично съгласие за предоставяне на лични данни се смята и всяко активно поведение, с което субектът предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с Политиката за поверителност на „Луксозни подаръци“ ЕООД;
- когато обработката е необходима за изпълнения на задълженията по сключени договори, включително предприемане на действия за сключването им;
- с оглед спазване на задълженията си, установени с нормативен акт.
Извън горепосочените основания, „Луксозни подаръци“ ЕООД може да обработва лични данни за защита легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на лични данни.
„Луксозни подаръци“ ЕООД събира и обработва лични данни, когато субектът на лични данни ги предостави доброволно:
- при регистрация на интернет-страницата на дружеството, намираща се на домейн https://www.luxurygifts.bg;
- при закупуване на билет/ талон и/или покана за участие в мероприятие, организирано и проведено от „Луксозни подаръци“ ЕООД;
- при попълване на анкетни карти;
- при участие в промоции и игри;
- при сключване на договори;
- при подаване на документи или извършване на други изявления с оглед упражняване на права по Закона за защита на потребителите;
- при използване на други услуги;
- в хипотезите, изрично посочени в нормативен акт.
В случаите, в които обработването се основава на съгласие, субектът на данните дава изричното си, свободно и информирано съгласие за тяхната конкретна обработка чрез отбелязване в съответните полета на предоставения хартиен или електронен формуляр.
Това съгласие може да бъде оттеглено във всеки един момент, чрез отправяне на писмено заявление до „Луксозни подаръци“ ЕООД, което може да бъде изпратено на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакт, достъпна на интернет-страницата на „Луксозни подаръци“ ЕООД.
Оттеглянето на съгласието не поражда последици спрямо законосъобразността на предшестващата обработка.
Оттегляне на съгласието за обработка на данни може да ограничи или да препятства възможността да се ползват някои от услугите, които „Луксозни подаръци“ ЕООД предоставя, в т.ч. достъп до създаден профил на интернет-страницата на дружеството или възможността за получаване или изпращане на съобщения.
Отговорността за пълнота и достоверност на данните се носи от субекта, който ги предоставя.
Когато установи несъответствие, субектът на данни следва да заяви отстраняването му.
В помещенията, в които „Луксозни подаръци“ ЕООД осъществява търговската си дейност, са разположени технически средства (камери) за видеонаблюдение, което се осъществява както през деня, така и през нощта, като в обхвата им освен вътрешните помещения, могат да попаднат и публично достъпни места в непосредствения периметър на входа.
Когато субект на лични данни осъществява достъп до интернет-страницата на „Луксозни подаръци“ ЕООД на домейн https://www.luxurygifts.bg , в т.ч. когато заявява ползването на услуги чрез нея, това е обвързано с обмяна на информация, с цел ефективното им функциониране и предоставяне. Тази обмяна става автоматично и е обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на електронни идентификатори, като част от тази информация може да съдържа лични данни, за които „Луксозни подаръци“ ЕООД се задължава да не бъдат използвани за цели, несъвместими с посочените в настоящата Политика за поверителност.
Данните се съхраняват само доколкото е необходимо за извършване на заявената услуга. За сигурността на обработването им гарантира администраторът.
За нормалното функциониране на интернет-страницата, понякога на Вашето устройство се запазват малки файлове с данни, наричани бисквитки. Това е метод/технически подход, използван от повечето интернет-страници. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато той посещава определена интернет-страница. Бисквитките имат много различни цели, основните от които са да правят интернет-страницата по-лесна за използване и по-интуитивна.
„Луксозни подаръци“ ЕООД може да предприеме действия за проследяване на посетителската активност на интернет-страницата и да събира информация за това колко потребители са я посетили, какво е името на домейна на сървъра на доставчика на посетителите и т.н. Тази информация се събира автоматично по време на посещението на уебсайта. Тя помага на собствениците на интернет-страницата да разберат как посетителите я използват и позволява да се подобрят предоставяните услуги.
Бисквитките се използват за събиране и съхраняване на различна информация относно действията при посещението на потребител на интернет-страницата, напр. начало на сесия, данни за влизане в профила и др. Най-често тази информация се събира за целите на идентификацията и за настройки на интерфейса. Някои от бисквитките се съхраняват за срока на конкретната потребителска сесия, а други за по-дълъг период – до 1 година. Потребителят имат пълен контрол над всички бисквитки, които се записват и може да ги изтрие по всяко време. Конкретна информация относно начина, по който може да се направи това, потърсете в инструкциите за работа с ползвания от Вас интернет-браузър.
Раздел V
Личните данни, обработвани от администратора, могат да съдържат:
- Данни за идентификация на субекта: имена, данни за постоянен или настоящ адрес;
- Данни за контакт: адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща; телефонен номер;
- Данни за плащане, когато то се извършва чрез платформи за електронно разплащане PayPal и Paysera.
Всички електронни разплащания, предназначени за заплащане на услуги, предоставени от „Луксозни подаръци“ ЕООД, се извършват на електронните платформи на PayPal и Paysera, отговарящи на нормативно установените изисквания за извършване на такива дейности. „Луксозни подаръци“ ЕООД не събира никаква информация за дебитни/кредитни карти, банкови сметки и номера на електронни сметки. Посочените данни се събират изцяло от операторите на платформите за електронни разплащания, като повече информация относно събирането и обработването на Вашите данни при извършване на електронни разплащания можете да получите както следва: за PayPal – Декларация за поверителност (на английски език); за Paysera – Декларация за поверителност. Предвид това, че „Луксозни подаръци“ ЕООД не събира и не обработва данни във връзка с извършваните електронни разплащания, дружеството не може да предостави информация за точната причина, поради която определено разплащане не е било успешно. Такава информация може да се получи единствено от оператора на съответната платформа за електронно разплащане.
Билети/ талони и/или покани за мероприятия на „Луксозни подаръци“ ЕООД могат да се разпространяват и от негови контрагенти, които се явяват самостоятелни администратори на лични данни със собствена политика за поверителност и не са обвързани от настоящата. Всяко лице, попадащо в обхвата на понятието „субект на лични данни“, следва да следи за приложимата Политика за поверителност при предоставянето им, като в този случай „Луксозни подаръци“ ЕООД не носи отговорност за степента му на информираност при настъпване на неблагоприятни последици в резултат от обработката на данните.
Раздел VI
Срок на обработка и заличаване на лични данни
Данни се обработват за периода, през който това е необходимо за изпълнение на предоставяна услуга и доколкото е съответно на целите, за които са събрани.
„Луксозни подаръци“ ЕООД прави ежегодна инвентаризация, при която всяка информация, за която се установи, че е послужила по предназначение и вече не е налице основание и цел за обработването ѝ, се унищожава.
Данните от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 60 дни, след което автоматично се изтриват.
Субект на лични данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможните последици на това действие за предоставяните услуги.
Раздел VII
Цели на обработката
„Луксозни подаръци“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни с цел да идентифицира субектите на лични данни, когато същите за заявили някои от предлаганите от „Луксозни подаръци“ ЕООД продукти или услуги, както и:
- за осъществяване на контакт с лицата по въпроси, свързани с организацията на съответното мероприятие, в т.ч. в случай на промени в организацията;
- за осъществяване на обратна връзка за впечатленията на посетителите и установяване на дълготрайна комуникация с тях;
- за изпращане на периодична информация за актуални събития, специални предложения и др., когато това е субектът се е съгласил за това;
- във връзка с маркетингови проучвания и кампании;
- във връзка с упражняването на права на субекта, произтичащи от Закона за защита на потребителите;
- във връзка със защитата на правните интереси на дружеството при застрашаването или нарушаването им от страна на субекта;
- в други случаи, в които нормативен акт установява такова задължение.
„Луксозни подаръци“ ЕООД може да събира, обработва и съхранява информация за целите на архивирането и статистиката, както и опазване на културно-историческото наследство, по начин, който не позволява идентифицирането на конкретни субекти на данни.
Видеонаблюдението се извършва с цел осигуряване на сигурността на помещенията, служителите, посетителите и имуществото на „Луксозни подаръци“ ЕООД и предотвратяване на посегателства срещу тях и се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност и други релевантни нормативни актове.
Раздел VIII
Разкриване на данни
„Луксозни подаръци“ ЕООД допуска разкриване на данни на трети лица при:
- писмено искане на субекта на лични данни (право на преносимост на данните);
- необходимост да бъдат защитени по надлежния ред правните интереси на дружеството при нарушаването им от страна на субекта;
- изискване на нормативен акт или публичен орган;
Извън горепосочените случаи, „Луксозни подаръци“ ЕООД допуска разкриване и в непредвидени ситуации, когато това е необходимо за защита на интерес на субекта или друго лице от изключително значение.
„Луксозни подаръци“ ЕООД споделя информацията с лица, обработващи лични данни въз основа на писмено споразумение с организацията, напр. софтуерни специалисти и охранителни дружества.
При осъществяване на дейността си „Луксозни подаръци“ ЕООД не предоставя данни на страни извън Европейския съюз или Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Раздел IX
Права на субекта на лични данни
Извън правата, посочени в предходните раздели, субектът на лични данни има и следните права:
- да получи от администратора информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване;
- да поиска ограничение на обработката на личните му данни или да възрази срещу неправомерна обработка. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.
Субектите упражняват правата си чрез отправяне на писмено заявление до „Луксозни подаръци“ ЕООД, което може да бъде изпратено на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакт, достъпна на интернет-страницата на „Луксозни подаръци“ ЕООД.
При необходимост, субектът на данни има право да подаде жалба до администратора или надзорния орган.
Раздел X
Защита на данните
„Луксозни подаръци“ ЕООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.
В съответствие със законодателството и добрите практики „Луксозни подаръци“ ЕООД взима всички подходящи технически и организационни мерки за ограничаване на риска от неправомерни дейности, като поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите, в които нарушаването на сигурността на информацията не може да се вмени във вина на дружеството.
При всяко нарушение на сигурността „Луксозни подаръци“ ЕООД незабавно взима мерки за ограничаване на неблагоприятните последици и уведомява субекта на данни и надзорния орган.
От своя страна субектът на лични данни също се задължава да предприеме необходимите действия и да вземе подходящи мерки, за да се защити от посегателство.
Потребителят има задължение да държи в тайна имената и паролите на своите потребителски профили. Всяко изявление, направено чрез потребителския профил на потребителя, ще се счита за валидно електронно изявление, произтичащо от него.
Раздел XI
Други условия
В съответствие с принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, „Луксозни подаръци“ ЕООД ви предоставя пълна и навременна информация за събирането, обработването и съхранението на личните данни.
Всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде публикувана на интернет-страницата на „Луксозни подаръци“ ЕООД своевременно и без забавяне. При всяко посещение на интернет-страницата на дружеството следва да се уверите, че сте запознат с действащата редакция на политиката за поверителност към момента на посещението.
Правата на субектите на данни не могат да бъдат ограничавани без изричното им съгласие.
За неуредените с настоящата Политика за поверителност въпроси на предоставянето, обработването и защитата на личните данни и относимите права и задължения на страните се прилагат разпоредбите на действащото на територията на Република България законодателство, като за допълнителни разяснения може да се обръщате към представителите на дружеството, ползвайки посочените по-горе данни за контакт.Управител: Йорданка Иванова

Нашият магазин

  • Адрес: гр. София, п.к. 1113,

  • жк. Гео Милев, бул. Шипченски проход 43

  • /срещу Търговски център Галакси/